top of page
SøreidePark_Bilde_4_End.jpg

UTTALELSER OM PROSJEKTET

Kopi av E-post sendt 25.02.2021 til Byrådet og medlemmene i UMBY

fra Områdeutvalget for Søreide

Angående 2. gangs behandling av områdeplan Dolvik-Hope

Vi i Områdeutvalget for Søreide mener byrådet tok et dårlig valg da dere bestemte dere for å utelate det opprinnelige forslaget fra behandling i bystyret. Denne mailen er derfor sendt til medlemmene i UMBY og vi håper med dette at begge forslagene får den behandling de fortjener i bystyret. 

Angående 2. gangs behandling av områdeplan Dolvik/Hope:

Områdeutvalget for Søreide sitt syn på byrådets valg om å innstille fagetatens planforslag 2 fremfor opprinnelig forslag. OfS representerer 21 velforeninger i området Søreide/Grimstad.

 

OfS vil ikke anbefale fagetatens planforslag 2 da vi ikke kan se at dette er til det beste for beboerne i området. Opprinnelig forslag fører med seg flere fordeler for nærområdet som ikke opprettholdes i planforslag 2. Begge forslagene bør derfor presenteres for bystyret før den endelige avgjørelsen skal tas.

 

Uten private bidrag til ny Grimstadveg stiller vi oss tvilende til om den noengang vil bli bygget. Byråd Bakke sier i Bergensavisen at det vil være mulig å finne løsninger for å utbedre Grimstadvegen uten bidrag fra private utbyggere og støtter seg derfor til fagetatens nye planforslag. Den samme fagetaten sier at kommunale midler til ny vei må komme fra Miljøløftets prosjektportefølje og at Grimstadvegen neppe vil bli høyt nok prioritert derfra da disse midlene er øremerket prosjekter for å nå nullutslippsmålet.

 

Hvor har byråden tenkt å innhente nødvendig finansiering og enda viktigere, når ser byråden for seg at en slik finansiering vil være på plass? Kommunen har lovet å utbedre Grimstadvegen gjentatte ganger helt tilbake fra 50 tallet og rester av gamle målestikker fra ¨ny¨ planlagt trase er råtnet bort for lengst.Vi har ikke lenger noen tro på at kommunen alene kan eller vil finansiere og bygge ny Grimstadveg innen kort tid og kan ikke lenger godta at situasjonen er som den er. Særlig yngre og eldre får redusert livskvalitet av veien slik den er i dag. Hvis byråd Bakke har et alternativ der kommunen selv kan finansiere ny Grimstadveg på kortere tid enn alternativet med private bidrag så er han hjertelig velkommen til å dele dette med oss som bruker veien hver dag.

 

Ukentlig oppstår det farlige trafikale situasjoner på Grimstadvegen og krysset der den møter Ytrebygdsvegen er et av fylkets verste. Nylig var det en kollisjon mellom 2 biler der og uheldige situasjoner mellom bilister og syklister oppstår daglig. Tungtrafikken til og fra industriområdet på Stamsneset skaper også mange farlige situasjoner. Elever får ikke lov til å sykle til Søreide barneskole og er avhengig av skolebuss. Barn blir fratatt muligheten til å besøke venner etter skoletid på grunn av manglende gang/sykkelsti og der finnes ikke et eneste kommunalt tilbud til barn/unge på Grimstad. (Lekeplasser, ballbinger, fotballbaner m.m)

 

Kollektivtilbudet er for dårlig. Siste buss fra Dolviken til Grimstad på hverdager er kl 22:57, lørdager kl 21:58 og på søndager intet busstilbud i det hele tatt. OfS har gjentatte ganger etterspurt mulighetene for innfartsparkering ved Dolviken terminal for å bedre situasjonen men har fått til svar at kommunen ikke har noen planer om å opprette dette. Noen forklaring på hvorfor vi blir nødt til å bruke privat bil for å benytte oss av kulturelle tilbud i Bergen sentrum på kveldstid har vi ikke fått.

 

 

Utbygger vil være med å dekke deler av kostnadene ved å etablere en kyststi fra Søreide sentrum til den nye marinaen, samt opprette offentlige tilbud som kafe, nærbutikk og offentlig sjøbad på tomten. Bergen kommune har uttalt at en forutsetning for fortettingen rundt Søreide skal være et økt tilbud av offentlige tjenester/tilbud på Søreide. Foreløpig har det ikke kommet noen flere offentlige tilbud men nye leilighetsbygg reiser seg i et stadig større tempo.

 

For at utbygger skal kunne bidra med midler til ny vei, kyststi, offentlig sjøbad m.m , er utbygger avhengig av at prosjektet når en viss størrelse. Derfor er deler av bebyggelsen tenkt plassert i LNF område, byrådet vil verne dette området. LNF området det er snakk om er ikke til stor berikelse for beboerne da det består av en gedigen strømmast og et stup med krattskog som gjør sjøen utilgjengelig fra landsiden. En kyststi vil gi oss nærhet til sjøen og gjøre marinaområdet attraktivt for flere av beboerne i området. Slik det er i dag er det nesten ikke mulig å komme seg ned til sjøen ved Søreide/Dolvik uten å befinne seg på privat grunn eller industriområde.

 

En utbygging i.h.t forslag 1/1b vil også kunne frigjøre Bjordal Madsen tomten på Søreide til andre formål og slik kunne sikre offentligheten enda mer tilkomst til sjø. Bryggene utenfor Bjordal Madsen er også tiltenkt flyttet til eventuell ny marina ved Vestland Marina.

 

Så fremt rekkefølgekravene følges og opprustning av Grimstadvegen gjennomføres før utbyggingen av båthotellet/boliger vil OfS oppfordre bystyret til å vurdere opprinnelig forslag med tanke på de positive følger dette vil ha for Søreide/Grimstad området.

 

Mvh

 

Per Øyvind Holst

Styreleder OfS

bottom of page