top of page
SøreidePark_Bilde_4_End.jpg

DISSE AKTØRENE STÅR BAK INITIATIVET

Bergen Marine

Norges største båtforhandler (kåring i Båtliv 2019). Nto. omsetning 2020 inklusive serviceverksted var 275 millioner. 35 ansatte som utgjør 24 årsverk. Manglende plass begrenser i dag videre vekstmuligheter, men selskapet har store utbyggingsplaner på egen eiendom og vil være i førersetet i det grønne skiftet for båtbransjen ved å tilrettelegge for el- båter i ny nullutslippsmarina, båtdeling og helårs innendørs båtplasser hvor båtene tas ut og inn ved bruk.

Grimstad Eiendomsselskap

Grimstad Eiendomsselskap eier den ca 8 mål store tomten mot Nord i byggeprosjektet og driver utleie av næringsbygget med uteareal som i dag huser leietakere som Bergen Marine AS, Fana Seilmakerverksted, Sohome, RSH – Redningsselskapet m.fl. Er sentral i utviklingen hvor denne eiendommen inngår som største del utbyggingsområdet tiltenkt for næring og bolig.

Søreide Båt & Fritidspark

Eier av den 28 mål store sjøtomten innerst i Dolviken, og har vært hoved pådriver i reguleringsarbeidet for denne tomten og helheten i området. Marinaprosjektet på egen tomt ble godkjent i Bystyret tilbake i 2007 med 63 av 67 stemmer. Innsigelse fra Fylkesmannen 2008, men godkjent av Miljøverndepartementet i 2010 med krav om områderegulering som nå etter mer enn ti års saksbehandling er ferdig og klar for endelig politisk behandling.

DISSE ELEMENTENE INNGÅR I PROSJEKTET

1: Landets første grønne båtsenter og marina

Innen år 2030 skal 20 prosent av lystbåtene i Norge ha el-drift. I dag eksisterer det ingen infrastruktur for et slikt skifte i Bergen. Det behøves lademuligheter, og det behøves båthotell og verksteder da det parallelt vil skje et skifte mot en delingsøkonomi på dette området. Dolvik marina og boligområde vil løse disse behovene, og målsetningen er å bygge landets første grønne båtsenter og marina tilpasset båtdeling og el-drift. Her blir det også muligheter for befolkningen i hele Bergensområdet til å komme til sjøen for sjøsetting av kajakker og lignende, og det legges opp til ballbinger, parsellhager og lignende på takflatene.

2: Boligprosjekt med tydelig miljøprofil

Prosjektet omfatter også cirka 85 boliger nordvest for båtsenteret og marinaen, på området som i dag huser Bergen Marine. Her legges det opp til en tydelig grønn profil med bildeling og deling av el-sykler. Boligene vil ha umiddelbar nærhet til og tilgang til sjøen i front, og i tilknytning til boligprosjektet planlegges det blant annet sjøbad, felleshus for oppbevaring av kajakker og felleshus for tilstelninger.

3: Åpning av strandlinjen i Dolviken for allmenheten, med offentlig promenade og flere sårt tiltrengte båtplasser

Prosjektet vil åpne for en flere kilometer lang sammenhengende, delvis flytende sjøpromenade fra Søreide bydelssenter i Dolviken og forbi både marina- og boligdelen til midten av Grimstadfjorden. Tilkomst til strandlinjen for allmenheten er et knapphetsgode i Fana/Ytrebygda, og det er svært få steder hvor en slik sjøpromenade er mulig å få til. I tillegg åpner utbyggingen for flere allerede godkjente båtplasser som i dag er blokkert på grunn av utbyggingsstopp forårsaket av Grimstadvegen.

4: Åpner for Søreide bydelsområde

Prosjektet åpner også for at Søreide bydelssenter kan bli det bydelssenteret som bydelen trenger og politikerne ønsker.

5: Utbedring av Grimstadvegen med gul stripe og gang- og sykkelsti

På grunn av dårlig vegstandard og manglende VA-anlegg har Grimstadområdet lenge vært underlagt en omfattende byggestopp. Denne delen av kommunen har dermed stått på sidelinjen når det gjelder å ta del i den fysiske samfunnsutviklingen. Planen forutsetter derfor omfattende rekkefølgekrav på feltene veg, vann, avløp og grønnstruktur før nye byggetiltak kan iverksettes. Utbedring av Grimstadvegen er det dominerende enkelttiltaket. Planen gir ikke svaret på hvordan dette skal finansieres og når tiltakene kan gjennomføres, men gir rammer for hvordan situasjonen skal løses. Bergen Marine, Hauglandgruppen og Søreide Båt & Fritidspark tilbyr seg å bidra med til sammen 30 millioner kroner til utbedring av Grimstadvegen (og eventuelt andre rekkefølgekrav) fram til Hammersland. Beløpet er estimert til cirka halvparten av de faktiske veikostnadene på denne strekningen, og utbyggerne mener at dette sammen med bidrag fra andre utbyggere i området, veg, vann, avløp med videre da vil muliggjøre gjennomføring av dette svært etterlengtede veiprosjektet.

Historikk

Prosjektet ble godkjent av Bergen Bystyre i 2007. I 2013 ble oppstartmelding for områderegulering oversendt, mens det i 2016 ble sendt inn områdeplan med detaljregulering.

Manglende dialog mellom Bergen kommune og Fylkesmannen førte til at Fylkesmannen på ny stilte noen spørsmål gjennom en formell innsigelse i 2016. I stedet for å behandle innsigelsen besluttet planavdelingen ved Planforum i 2017 – på eget initiativ, uten forvarsel eller politisk forankring, og fortsatt uten dialog med Fylkesmannen – å forkaste det opprinnelige prosjektet. I stedet igangsatte planavdelingen en ny plan uten å involvere utbyggerne.

I fagnotatet som følger sak 2012022535/476 av 06.02.2020 omtaler fagetaten nå begge forslagene, men fagetaten anbefaler kun at deres eget forslag legges fram til behandling. Dette forslaget er det ikke mulig å gjennomføre i praksis, og for at prosjektet skal kunne gjennomføres er det av avgjørende betydning at det opprinnelige forslaget også klargjøres til politisk behandling.

(Hva gjelder KPA er denne planen særskilt omtalt av Tryti til å behandles separat da den ble igangsatt basert på tidligere gjeldende KPA for området.)

Økonomien i prosjektet

Gitt dagens strenge rekkefølgekrav til Dolvik marina og boligområde er prosjektet kun mulig å gjennomføre som ett samlet prosjekt. Kostnadene til utbedring av Grimstadvegen vil være for høye til at de kan bæres av marinaprosjektet alene. De er også for høye for et eventuelt nedskalert boligprosjekt.

Ved ytterligere nedskalering av prosjektet kan deler av prosjektet gjennomføres men da kun med mer beskjedne rekkefølgekrav og kostnader til disse - som da vil ekskludere veiutbygging.

VIDERE POLITISK BEHANDLING

Det foreligger i dag to forslag for området:

Utbyggers alternativ 1

- Båthotell på ny tomt i sørøst, dagens marinaområde i nordvest utvikles separat.

Bergen kommunes fagavdeling alternativ 2

- Utvidelse og felles bruk av dagens marinaområde, grønnstruktur i sørøst.

Fagetaten omtaler begge forslagene, men anbefaler altså at kun deres eget forslag legges fram til politisk behandling. Bergen Marine, Hauglandgruppen og Søreide Båt & Fritidspark mener det er avgjørende å sikre at det opprinnelige forslaget også klargjøres til politisk behandling.

Alternativ 2 er de facto ikke gjennomførbart av årsakene som er redegjort for over, og dersom kun dette alternativet blir fremlagt for politisk behandling vil sluttresultatet bli at prosjektet ikke vil bli gjennomført. Bergen vil da miste muligheten til ta en lederposisjon innenfor det grønne skiftet til sjøs, og båtfolket vil miste muligheten til båtplasser i området de bor i – og nær kollektivknutepunkt. Videre vil Dolviken miste et områdeløft og Grimstadområdet vil miste det vesentlige bidraget prosjektet er villig til å bidra med for utbedring av Grimstadvegen.

Vi henstiller derfor til Bergen kommune om å legge begge alternativene fram for politisk behandling.

Videre henstiller vi Vestland fylkeskommune om å prioritere Grimstadvegen dersom Bergen kommune gir tommelen opp for alternativ 1.

bottom of page