top of page

Dagens høyspentmast

På tomten som byrådet vil beholde som grønnstruktur er det verdt å merke at denne allerede bebygget med en kjempe 300 Kv høyspentmast som streker seg på tvers gjennom tomteområdet. Medberegnet sikringssonen som er hhv 65 m på nordsiden og 56 m på sørsiden er det allerede båndlagt et stort areal av tomten som ikke kan bebygges på noen måte. Tomten er derfor ikke særlig egnet til noe annet formål enn det som fremgår av våre byggeplaner. Dette var også en medvirkende og viktig faktor som Miljøverndepartementet vektla i sin behandling av innsigelsen fra Fylkesmannen i 2010 (Imidlertid fremstår strandsonen lite tilgjengelig og bratt med en større høyspentledning gjennom området). Med denne bakgrunn konkluderte departementet med at tiltaket vårt var en god og fornuft utnyttelse av området. 

bottom of page